Јавна набавка лаког доставног возила за превоз хране, редни број набавке ЈНМВ 02/2018

//Јавна набавка лаког доставног возила за превоз хране, редни број набавке ЈНМВ 02/2018