Породица је примарни и најважнији васпитач деце

//Породица је примарни и најважнији васпитач деце

Сарадња са породицом се одвија кроз одређене облике и садржаје, што доприноси развијању партнерског односа вртића и породице.

Партнерски однос са породицом, вртић гради кроз:

 • узајамно поверење и поштовање;
 • емпатију, уважавање мишљења других;
 • сталну отворену комуникацију и дијалог;
 • препознавање и уважавање доприноса и снага породице ;
 • заједничко доношење одлука и спремност на компромисе и промене.

Вртић као основни носилац институционалног васпитања, има функцију  допуне породичном васпитању, пружања подршке  и оснаживања  васпитне улоге родитеља.  У први план је постављено разумевање потреба породице у односу на збрињавање деце,  уједначавање васпитних поступака у вртићу и породици и активно интерактивно учешће родитеља у реализацији програмских садржаја.Тиме се постижу дуготрајни, позитивни ефекти у одрастању деце.

На основу праћења ефеката васпитно-образовног рада, истичемо да су ефекти за дете били дуготрајнији и позитивнији онда када је породица  у већој мери била укључена у живот и рад вртића.

 

 

Сарадња са породицом се остварује у складу са следећим циљевима и задацима:

 

ЦИЉ ЗАДАЦИ
Неговање  отворености                  ка породици –       Систематско укључивање родитеља у рад вртића

–       Развијање таквог система васпитања и образовања који подраумева једнакост за све и тиме отвореност ка свакој породици

–       Уједначавање квалитета сарадње са породицом, у свим вртићима Установе

Интезивирање интерактивних облика сарадње –       Активно учешће родитеља у деловима  планирања рада васпитне групе, вртића, Установе, сарадње са непосредним окружењем

–       Активно учешће родитеља у припремама и реализацији одређених активности са децом: радионицама, приредбама, манифестацијама

–       Учешће родитеља у трибинaма, округлим столовима, дискусионим групама.

Унапређивање стручне подршке родитељима –       Иновирање модела информисања: информативних паноа, кутка за родитеље, флајера

–       Стварање  могућности за индивидуалне разговоре родитеља са васпитачем и стручним сарадницима

–       Организовање општих и групних родитељских  састанака

 

Развијањем и неговањем  сарадње вртића и породице остварује се  вишеструка корист ( за дете, родитеље и  васпитаче):

 • Детету се омогућује лакша адаптација на вртић, квалитетан процес социјализације и прихватања социјалних норми; обезбеђује се  повезаност и континуитет породичног и институционалног васпитања;
 • Родитељима се пружа сигурно и безбедно место збрињавања детета; континуитет породичног и институционалног васпитања; оснаживање и усавршавање родитељских вештина; боље упознавање свог детета ван породичног окружења;
 • Сарадњом са породицом, васпитач има подршку у планирању и реализацији васпитнообразовног рада; јача своје професионалне компетенције;
 • Васпитач упознаје родитеље и навике из породице;
 • Васпитач добија информације о детету и његовом развоју интересовањима и потребама.

 

 

Облици сарадње са породицом 

 

Непосредна комуникација

 • Током организоване посете породице вртићу пре почетка програма за дете
 • Сусрети приликом одвођења и довођења деце
 • Телефонски позиви
 • Индивидуални разговори у циљу успостављања добре комуникације и обавештености о дечјем развоју и напредовању.
 • Родитељски састанци
 • Посета васпитача породици

 

 

Писана комуникација:

 • Индивидуалне бележнице
 • портфолиа
 • брошуре и флајери
 • поруке
 • визуелна презентација преко паноа
 • кутија за сугестије

Учешће родитеља у раду са децом

 • посетилац
 • помоћник

Активности родитеља у вртићу

 • члан родитељског савета
 • групне подршке

 

Фотографија преузета са сајта http://old.zena.rs

By |2018-10-09T13:06:04+02:0027 децембра, 2017|Categories: За родитеље|Tags: |