Припремни предшколски програм

//Припремни предшколски програм

У остваривању припремног предшколског програма основна полазишта су:

 • Уважавање развојних потреба и карактеристике деце предшколског узраста;
 • Праћење интересовања и напредовања деце у складу са индивидуалним потенцијалима и потребама;
 • Свеобухватна припрема детета за полазак у школу;

 

Задаци васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу

 • Развијање способности детета да брине о себи;
 • Да само истражује, решава проблеме ,ствара;
 • Иницира и доноси одлуке;
 • Да развија способност изражавања и самоизражавања;
 • Јачање физичког и менталног здравља;
 • Усвајање норми и правила понашања;
 • Развијање позитивне слике о себи ;
 • Развијање спремности за сарадњу и комуникацију;
 • Способност самоконтроле и самооцењивања;
 • Општи развој интелектуалних способности и сазнајних интересовања;
 • Развој способности да посматрају, анализирају, пореде оно што опажају у својој околини и закључују;
 • Развијање интелектуалних потенцијала деце, радозналости, отворености према искуству, креативности, љубави према књизи;
 • Развој комуникативних способности код деце.

 

 

У оквиру модела А  у  остваривању припремног предшколског програма основна полазишта су:

Дете као јединствено, компетентно, снажно биће, пуно потенцијала. Биће које има право на избор, када ће да учи и са ким ће да учи и где ће да учи. Право да бира просторе за игру и материјале. Право на избор не подразумева анархију. Има унутрашњу мотивацију, има план и идеју како ће то да уради. Игра је облик и  средство учења. Има потребу за вршњацима.

Планирање и програмирање је у складу са начелима васпитно-образовног рада и дечјих потреба и интересовања .

 

Задаци за васпитача:

 • Поштовање личности детета;
 • Да је лично  ангажован и истински посвећен заједничким истраживањима;
 • Да ствара, проблематизује, ситуације и изазове за учење;
 • Ствара услове за конструктивне размене међу децом;
 • Уважава дечје искуство и прави везе између предходног и новог искуства.
 • Користи интегрисан приступ учењу
 • Кроз игру развија код детета стваралачке потенцијале, креативност, мишљење, вољу као и потенцијал за сазнавање
 • Да обезбеди разноврсне социјалне интеракције, омогући детету осећај припадности и социјалне компетенције
 • Гради заједницу деце, родитеља и других одраслих, у процесу учења. Користи просторе ван вртића као места за учење и користи животне ситуације као прилике за учење.
 • Континуирано процењује, и критички преиспитује своју васпитну праксу и на основу тога је мења и унапређује.

У раду са децом припремних група програмске активности ће се остваривати, са нагласком на:

 • Социјализацију – развијаће се и богатити односи и заједничка активност деце и одраслих, кроз игру, стваралачке и практичне активности;
 • Комуникацију
 • Говор –  развијању и богаћењу речника, охрабривању детета да слободно изражава мисли, неговање граматички исправног говора, култура комуникације.
 • Природу – упознавањем живог света и неговањем љубави према природи, развијаће се обзирност и однос суживота са природом.
 • Културу – кроз сусрете са уметницима и посете изложбама, позоришним представама и концертима деца ће развијати интересовања, склоности и љубав према уметности.

 

Планирање и програмирање васпитно-образовног рада

„Модел Б“ промовише општу припрему која подразумева обезбеђивање физичке, социјалне, емоционалне, интелектуалне и мотивационе зрелости остварењем посебне готовости која укључује остварење ових задатака:

 • развој емоционалне стабилности и социјалне компетенције код деце;
 • подстицај осамостаљивања;
 • развој позитивних квалитета личности (самосталност, иницијативност, креативност, истрајност, организованост, самодисциплинованост, одговорност….);
 • изоштравање перцептивних вештина;
 • подржавање природне радозналости;
 • развој аутентичности и подстицај индивидуалности детета.

 

 

Учење је, као  процес стицања знања, способности и вештина, организовано према појединачним образовним подручјима и активностима у вртићу.

 • Развоја говора (неговање гласовне културе, богаћење речника, неговање граматички правилног говора, вербално изражавање и комуникација, монолошки говор и причање, упознавање са дечјом књижевношћу и стваралаштвом)
  • Почетног описмењавања (елементарно читање и писање)
 • Упознавања природне и друштвене средине (живи свет, животиње, биљни свет, човек као припадник живог света, човек као друштвено биће, рад људи, заштита животне средине, материјални свет, саобраћајни свет
 • Развоја математичких појмова (положај простора, кретање кроз простор, поређење линија, области, облика, образовање скупова, временско сазнавање простора, кретање кроз простор, временско сазнавање)
 • Телесног вежбања (физички развој, јачање здравља, одржавање хигијене, развој опажаја)
 • Ликовног васпитања (цртање, сликање, пластично обликовање, естетско доживљавање и процењивање)
 • Музичког васпитања (слушање музике, певање, свирање, плесне активности)

 

Посебни и специјализовани програми, други облици рада и  услуга

Пригодни и повремени програми

 

Други програми и облици рада и услуга
Екскурзије Енглески језик Школа пливања

 

 

Фотографија преузета са сајта http://www.littlebigben.rs

By |2018-10-09T13:05:54+02:0028 децембра, 2017|Categories: За родитеље|Tags: |